0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (326)
  • R50 - R100 (183)
  • R100 - R250 (264)
  • R250 - R500 (18)
  • R500+ (12)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Children's & Educational > Language & literature > Modern languages (other than English) > Modern language learning material

Kagiso Reader: Imini emnandi (NCS): Grade 1: Book 12 (Xhosa, Staple bound): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Imini emnandi (NCS): Grade 1: Book 12 (Xhosa, Staple bound)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 10 - 15 working days

Iincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseMzantsi Afrika ebhekise emazingeni aphantsi emfundo (Isigaba R-3). Ezi ncwadi ziyafumaneka kwezi lwimi zilandelayo: isiNgesi, isiBhulu, isiSwati, isiTsonga, isiVenda, isiZulu, isiSuthu, isiXhosa, isiTswana, isiPedi kunye nesiNdebele. The Kagiso series is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, it enables learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Cinga (NCS): Grade 3: Book 6 (Xhosa, Staple bound): Kagiso Reader: Cinga (NCS): Grade 3: Book 6 (Xhosa, Staple bound)
R59 R50 Discovery Miles 500 Save R9 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Iincwadi zokufunda iSiyakhula, ziincwadi ezilungiselelwe abafundi besiGaba esisiSeko nesiPhakathi. Ezi ncwadi zilungiselelwe abafundi abakumanqanaba okufunda ahlukeneyo, oko kukuthi ababalaseleyo, abaphakathi kunye nabo kusenzima kubo ukufunda. Ziphuhlisa iziphumo zokufunda zolwimi kwaye zinokusetyenziswa ukuphuhlisa iziphumo ezininzi ngaxeshanye (integrated language approach). The magical words of African storytellers are a real treat. In this graded series, enthralling stories are written and illustrated for South Africa's children. Infect your children with the 'reading bug'.

Die resiesfiets (Afrikaans, Paperback): Clare Jewiss Die resiesfiets (Afrikaans, Paperback)
Clare Jewiss
R81 R69 Discovery Miles 690 Save R12 (15%) Shipped within 10 - 15 working days
Kagiso Reader: Imihla yokozalwa (NCS): Grade 3: Book 3 (Xhosa, Staple bound): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Imihla yokozalwa (NCS): Grade 3: Book 3 (Xhosa, Staple bound)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R59 R50 Discovery Miles 500 Save R9 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Iincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseMzantsi Afrika ebhekise emazingeni aphantsi emfundo (Isigaba R-3). Ezi ncwadi ziyafumaneka kwezi lwimi zilandelayo: isiNgesi, isiBhulu, isiSwati, isiTsonga, isiVenda, isiZulu, isiSuthu, isiXhosa, isiTswana, isiPedi kunye nesiNdebele. The Kagiso series is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, it enables learners to develop literacy incrementally.

Ngxama, ngxama, Sibusiso! (Staple bound): Jenny Seed, Lois Neethling Ngxama, ngxama, Sibusiso! (Staple bound)
Jenny Seed, Lois Neethling
R102 R87 Discovery Miles 870 Save R15 (15%) Shipped within 10 - 15 working days
Kagiso Reader: Masiyakhe (NCS): Grade 1: Book 8 (Xhosa, Staple bound): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Masiyakhe (NCS): Grade 1: Book 8 (Xhosa, Staple bound)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 10 - 15 working days

Iincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseMzantsi Afrika ebhekise emazingeni aphantsi emfundo (Isigaba R-3). Ezi ncwadi ziyafumaneka kwezi lwimi zilandelayo: isiNgesi, isiBhulu, isiSwati, isiTsonga, isiVenda, isiZulu, isiSuthu, isiXhosa, isiTswana, isiPedi kunye nesiNdebele. The Kagiso Series is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). ?It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. ?Colourful and beautifully illustrated, it enables learners to develop literacy incrementally.

Nelson Mandela (Paperback): Karin Pampallis Nelson Mandela (Paperback)
Karin Pampallis; Edited by John Pampallis
R133 R113 Discovery Miles 1 130 Save R20 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Lo mntwana uya kuthiywa igama elithi nguRholihlahla,' watsho uyise mhla waqala ukubona unyana wakhe. Eli gama lithetha "ukurhola ihlahla lomthi" kodwa linako ukutolikwa njengo-"Dal'uqhushululu". Le ncwadi igocagoca ubomi bukaRholihlahla Nelson Mandela, obesakuba nguMongameli womZansti Afrika. Le ncwadi ibalisa ngokuzinikezela ngokungenaxanasi kumzabalazo olwa ucalucalulo, kwaneenzima awadibana nazo xa wayesentolongweni kwiminyaka engama-27. Intetho kaMandela xa wayephuma entolongweni ihamba yenjenje, 'Zihlobo, maqabane, bantu bonke bomZantsi Afrika. Ndinibulisa nonke egameni loxolo, inkululeko kawonke-wonke nolawulo lomntu wonke.' Inkululeko kaMandela yothetha-thethwano yakhokelela kumZantsi Afrika okhululekileyo kawonke-wonke. Wayilwela Inkululeko, le ncwadi ibalisa ngobomi beenkokeli zeli lomZantsi Afrika ezalwela inkululeko yobulungisa. Phantsi kwale ndima ibalulekileyo bayidlalayo kwimbali zomZansti Afrika, uninzi lwezi nkokeli alulibaleki kwiincwadi zeembali. Ezi ncwadi zibhalwa njengabonwabisi kwaye ulwimi lwazo kunye neenjongo zazo zicace gca okwekati emhlophe ehlungwini, kuba zigcina ubuncwane apho bufaneleka buthi gingci khona kwiimbali zeli.

Kagiso Reader: Usuku lwethu (NCS): Grade 1: Book 13 (Xhosa, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Usuku lwethu (NCS): Grade 1: Book 13 (Xhosa, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 10 - 15 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Reading is Easy: Die x-wetenskapklas: Grade 4 - 6 (Afrikaans, Paperback): A. Molnar Reading is Easy: Die x-wetenskapklas: Grade 4 - 6 (Afrikaans, Paperback)
A. Molnar
R97 R82 Discovery Miles 820 Save R15 (15%) Shipped within 10 - 15 working days
Kagiso Reader: Incwadi kaMari (NCS): Grade 1: Book 5 (Xhosa, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Incwadi kaMari (NCS): Grade 1: Book 5 (Xhosa, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 10 - 15 working days

Iincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseMzantsi Afrika ebhekise emazingeni aphantsi emfundo (Isigaba R-3). Ezi ncwadi ziyafumaneka kwezi lwimi zilandelayo: isiNgesi, isiBhulu, isiSwati, isiTsonga, isiVenda, isiZulu, isiSuthu, isiXhosa, isiTswana, isiPedi kunye nesiNdebele. The Kagiso series is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, it enables learners to develop literacy incrementally.

Ithini na iminwe?: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback): Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Ithini na iminwe?: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback)
Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R35 R32 Discovery Miles 320 Save R3 (9%) Shipped within 13 - 21 working days
Hallo? Hallo? (Afrikaans, Paperback): Lesley Beake, Diek Grobler Hallo? Hallo? (Afrikaans, Paperback)
Lesley Beake, Diek Grobler; Translated by Riekie Harm
R91 R77 Discovery Miles 770 Save R14 (15%) Shipped within 10 - 15 working days
Kagiso Reader: ikhaya lam (NCS): Grade R: Book 4 (Xhosa, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: ikhaya lam (NCS): Grade R: Book 4 (Xhosa, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 10 - 15 working days

Iincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseMzantsi Afrika ebhekise emazingeni aphantsi emfundo (Isigaba R-3). Ezi ncwadi ziyafumaneka kwezi lwimi zilandelayo: isiNgesi, isiBhulu, isiSwati, isiTsonga, isiVenda, isiZulu, isiSuthu, isiXhosa, isiTswana, isiPedi kunye nesiNdebele. The Kagiso series is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, it enables learners to develop literacy incrementally.

Umlilo: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Umlilo: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R35 R32 Discovery Miles 320 Save R3 (9%) Shipped within 13 - 21 working days
Kagiso Reader: Amathambo (NCS): Grade 2: Book 6 (Xhosa, Staple bound): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Amathambo (NCS): Grade 2: Book 6 (Xhosa, Staple bound)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Iincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseMzantsi Afrika ebhekise emazingeni aphantsi emfundo (Isigaba R-3). Ezi ncwadi ziyafumaneka kwezi lwimi zilandelayo: isiNgesi, isiBhulu, isiSwati, isiTsonga, isiVenda, isiZulu, isiSuthu, isiXhosa, isiTswana, isiPedi kunye nesiNdebele. The Kagiso series is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, it enables learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Iinwele zikaZola (NCS): Grade 2: Book 5 (Xhosa, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Iinwele zikaZola (NCS): Grade 2: Book 5 (Xhosa, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Iincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseMzantsi Afrika ebhekise emazingeni aphantsi emfundo (Isigaba R-3). Ezi ncwadi ziyafumaneka kwezi lwimi zilandelayo: isiNgesi, isiBhulu, isiSwati, isiTsonga, isiVenda, isiZulu, isiSuthu, isiXhosa, isiTswana, isiPedi kunye nesiNdebele. The Kagiso series is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, it enables learners to develop literacy incrementally.

Mmagauta ke morwadiake (Book): G. Magome Mmagauta ke morwadiake (Book)
G. Magome
R161 R136 Discovery Miles 1 360 Save R25 (16%) Shipped within 10 - 15 working days

Lokwalo lo lwa ditlhamo tsa Setswana lo itebagantse le botshelo jwa Batswana mo metsesetoropong. Go diragetse eng ka Batswana mo botshelong jo bocwa jo re bo tshelang kgakala le mekgwa ya maloba? This is a short story collection that looks at Batswana life in the cities, and about how some Batswana people have abandoned their culture for Western culture.

Kaapstad se ligte (Afrikaans, Paperback): Dianne Hofmeyr, Gina Daniel Kaapstad se ligte (Afrikaans, Paperback)
Dianne Hofmeyr, Gina Daniel; Translated by Riekie Harm
R91 R77 Discovery Miles 770 Save R14 (15%) Shipped within 10 - 15 working days
Wie is bang?: Fase 3: Gr 4: Leesboek (Afrikaans, Paperback): J. Oosthuysen, S. Magona, G. Mhlophe Wie is bang?: Fase 3: Gr 4: Leesboek (Afrikaans, Paperback)
J. Oosthuysen, S. Magona, G. Mhlophe
R92 R82 Discovery Miles 820 Save R10 (11%) Shipped within 13 - 21 working days

These enthralling stories are told for South Africa's children. They are about their own everyday experiences and other magical fantasies in the dream-filled world of childhood. If adults appear at all, they do so along with children who are the main focus in this series. We are growing Stages 1, 2 and 3 are available in IsiXhosa, IsiZulu, Sesotho, Setswana, Sepedi, IsiNdebele, Xitsonga, SiSwati and Tshivenda. These stages are also available in English and Afrikaans for readers to discover the joy of reading in an additional language.

Kagiso Reader: Yiza apha (NCS): Grade R: Book 6 (Xhosa, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Yiza apha (NCS): Grade R: Book 6 (Xhosa, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 10 - 15 working days

Iincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseMzantsi Afrika ebhekise emazingeni aphantsi emfundo (Isigaba R-3). Ezi ncwadi ziyafumaneka kwezi lwimi zilandelayo: isiNgesi, isiBhulu, isiSwati, isiTsonga, isiVenda, isiZulu, isiSuthu, isiXhosa, isiTswana, isiPedi kunye nesiNdebele. The Kagiso series is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, it enables learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Iileta ezimbini (NCS): Grade 2: Book 1 (Xhosa, Staple bound): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Iileta ezimbini (NCS): Grade 2: Book 1 (Xhosa, Staple bound)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: U-Annie unceda abahlobo bakhe (NCS): Grade 1: Book 14 (Xhosa, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie... Kagiso Reader: U-Annie unceda abahlobo bakhe (NCS): Grade 1: Book 14 (Xhosa, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 10 - 15 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Ukwenza izinto zamaphepha (NCS): Grade 2: Book 8 (Xhosa, Staple bound): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie... Kagiso Reader: Ukwenza izinto zamaphepha (NCS): Grade 2: Book 8 (Xhosa, Staple bound)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Iincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseMzantsi Afrika ebhekise emazingeni aphantsi emfundo (Isigaba R-3). Ezi ncwadi ziyafumaneka kwezi lwimi zilandelayo: isiNgesi, isiBhulu, isiSwati, isiTsonga, isiVenda, isiZulu, isiSuthu, isiXhosa, isiTswana, isiPedi kunye nesiNdebele. The Kagiso series is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, it enables learners to develop literacy incrementally.

Afrikaans Ons Taal - Afrikaans ons taal: Graad 5: Leerderboek Gr 5: Leerdersboek NCS (Afrikaans, Paperback): K. Sadie, M.... Afrikaans Ons Taal - Afrikaans ons taal: Graad 5: Leerderboek Gr 5: Leerdersboek NCS (Afrikaans, Paperback)
K. Sadie, M. Mihai, W. Louw, A. Engelbrecht
R178 R151 Discovery Miles 1 510 Save R27 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Hierdie staatmaker-reeks is volledig hersien en herwerk vir die hersiene nasionale kurrikulum en is gebaseer op praktykgerigte taalleer vir alle intermediere fase-leerders met Afrikaans as huistaal. Die reeks bevat aktuele en interessante tekste wat aansluit by die ervaringwereld van die leerder. Afrikaans ons taal sluit luister- en mondelinge aktiwiteite in, werk interaktief met stimulerende visuele tekste en laat die leerder die taal verken en taalbeginsles self ontdek. Verder bied dit die leerder die geleentheid om te leer hoe taalelemente funksioneer. 'n Wye verskeidenheid oefeninge en aktiwiteite help leerder om die taal aan te leer sonder om bloot taalkennis te toets. Afrikaans ons taal bevat uitgebreide oefening om leeruikoms 6 (taalstruktuur en -gebruik) in te skep. Vir die onderwyser is daar 'n breedvoerige ontleding en duidelike uiteensetting van die inhoud volgens die leeruitkomste (luister, praat, lees en kyk, skryf, dink en redeneer, en taalstruktuur en -gebruik), asook volledige inligting oor die hersiene nasionale kurrikulum met forokopieerbare assesseringsblaaie en strategiee.

Kagiso Reader: Incwadi yendaba (NCS): Grade 2: Book 4 (Xhosa, Staple bound): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Incwadi yendaba (NCS): Grade 2: Book 4 (Xhosa, Staple bound)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Verneukpan: Grade 10
Jaco Jacobs Paperback R168 R142 Discovery Miles 1 420
X-Kit Achieve! Literature Study Guide…
M. Nkohla, L.L. Kwatsha Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
X-Kit Presteer! Om Die Aarde Aan Te Haal…
C. Janse van Rensburg, F. Vosloo, … Paperback R115 R98 Discovery Miles 980
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
C. Du Toit, M Peacock Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
Z. Kock, R Hugo Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
Kagiso: Groot en klein: Graad 1…
Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
E. Steyn Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
D. Matthee, R. Vosloo Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
Kagiso: Maats: Graad R: Leesboek 1
M. Slingsby Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
HAT Handewoordeboek Van Die Afrikaanse…
Jana Luther, Fred Pheiffer, … Hardcover  (3)
R490 R401 Discovery Miles 4 010

 

Partners