0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (334)
  • R50 - R100 (193)
  • R100 - R250 (259)
  • R250 - R500 (25)
  • R500+ (12)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Children's & Educational > Language & literature > Modern languages (other than English) > Modern language learning material

Kagiso Reader: Amathambo (NCS): Grade 2: Book 6 (Zulu, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Amathambo (NCS): Grade 2: Book 6 (Zulu, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Izincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseNingizimu Afrika ebhekiswe emazingeni aphansi emfundo (Izigaba R-3). Lezi zincwadi ziyatholakala ngalezi zilimi ezilandelayo: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi kanye nesiNdebeleKagiso Readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele set.

Kagiso Reader: Ukwenza izinto Zephepha (NCS): Grade 2: Book 8 (Zulu, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Ukwenza izinto Zephepha (NCS): Grade 2: Book 8 (Zulu, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Indoda nengwenya: Reader 3: Gr 2 (Xhosa, Staple bound): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Indoda nengwenya: Reader 3: Gr 2 (Xhosa, Staple bound)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R42 R38 Discovery Miles 380 Save R4 (10%) Ships in 6 - 10 working days
Nami ngiyakwati kubala: Stage 1: Reader (Siswant, Paperback): Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Nami ngiyakwati kubala: Stage 1: Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R37 R33 Discovery Miles 330 Save R4 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Tsa-lerato o ngwanaka (Tswana, Paperback): Moroka Tsa-lerato o ngwanaka (Tswana, Paperback)
Moroka
R161 R136 Discovery Miles 1 360 Save R25 (16%) Ships in 5 - 10 working days

Kedibone moratiwa wa ga Obakeng o a ima mme Obakeng o lebane le go fetsa kwa Yunibesithing. Kedibone o boela morago kwa monneng o a mo tlhadileng mme monna o o itumeletse go tsaya molato wa ga Obakeng. Buisa! Kedibone falls pregnant, but her boyfriend is more focused on finishing school. Kedibone decides to go back to her ex- husband, who gladly accepts her pregnancy. Read how this story turns out!

Umvundla uzishiya ngengqondo iingonyama: Gr 2: Reader (Xhosa, Staple bound): O. Gaberone Umvundla uzishiya ngengqondo iingonyama: Gr 2: Reader (Xhosa, Staple bound)
O. Gaberone
R46 R41 Discovery Miles 410 Save R5 (11%) Ships in 6 - 10 working days

Umvundla wenza itheko ngenyama yeengonyama. The mischievous rabbit throws a big party using the lion's meat.

Amagrablish: Gr 3: Reader (Xhosa, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Amagrablish: Gr 3: Reader (Xhosa, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R67 R60 Discovery Miles 600 Save R7 (10%) Ships in 6 - 10 working days

La ngamava ayinene obomi beelokishi zoMzantsi Africa obuzotywe kwimifanekiso embini eyingxam yale noveli. Ukujuxuza emtshatweni ekuphume kuwo ilokishi yonke netoyitoyi eyenziwa ngabalweli benkululeko besenza olwabo uhlobo lomjuxuzo eluthulini. The book is about life in a South African township during the pre-democratic era.

Intsandvokati Leyingilosi, Stage 2 - Intsandvokati leyingilosi: Stage 2: Reader Reader (Siswant, Paperback): Jabulile... Intsandvokati Leyingilosi, Stage 2 - Intsandvokati leyingilosi: Stage 2: Reader Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R45 R40 Discovery Miles 400 Save R5 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Umaruru neenwele zakhe: Gr 3: Reader (Xhosa, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Umaruru neenwele zakhe: Gr 3: Reader (Xhosa, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R67 R60 Discovery Miles 600 Save R7 (10%) Ships in 6 - 10 working days
SA Mosela wa Seripa (Book): M.J. Mpepele SA Mosela wa Seripa (Book)
M.J. Mpepele
R182 R154 Discovery Miles 1 540 Save R28 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Ke kgoboketso ya dingwalotshaba tsa Sepedi tseo di arotswego ka dikarolo tse nne, e lego dinonwane, diema, dika le dithai. This collection of Northern Sotho traditional literature is divided into four categories: folktales, proverbs, idioms and riddles. The various sections are arranged in such a way that the content is easy to follow.

Mumuntu-ke loyo! (Book): N.E. Skhosana Mumuntu-ke loyo! (Book)
N.E. Skhosana
R148 R125 Discovery Miles 1 250 Save R23 (16%) Ships in 5 - 10 working days

Lencwajana imumethe iindatjana ezilitjhumi nambili ezitlolwe nguJiyane DM noMhlala JQ. Iinhlokwana abatlole ngazo ziqalise kumimongo-ndaba ehlukahlukeneko esuselwa ezintweni ezenzeka emphakathini mihle namalanga, njengokuhloyana, ukunyazana, ubugebengu njll. This book contains eleven short stories written by DM Jiyane and JQ Mohlala. The stories deal with various themes that are derived from our daily experiences, such as hatred, undermining, crime and so on.

Oonodoli Bam (Xhosa, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Oonodoli Bam (Xhosa, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R35 R32 Discovery Miles 320 Save R3 (9%) Ships in 6 - 10 working days

Le yenye yengxenye yamabali engencwadi zikaThemba apho kufundiswa khona abafundi abangathethi siXhosa. Le ncwadi inamagama alula kwaye iyonwabisa kulowo oyifundayo. Ezinye incwadi zika Themba zezi: Ibhola ka Themba, UThemba uneminyaka emihlanu. These stories are light, entertaining and have simple vocabulary for first time isiXhosa readers. The book provides assistance with sentence structuring and translations into English at the back. Others in the series are: Ibhola ka Themba, UThemba uneminyaka emihlanu.

Ndo Dithuvha Mithenga  (Paperback, 2nd edition): E.A. Maisha Ndo Dithuvha Mithenga (Paperback, 2nd edition)
E.A. Maisha
R181 R153 Discovery Miles 1 530 Save R28 (15%) Ships in 5 - 10 working days
Imibhiyozo: Stage 2 pack 2: Gr 2: Reader (Xhosa, Staple bound): O. Gaberone Imibhiyozo: Stage 2 pack 2: Gr 2: Reader (Xhosa, Staple bound)
O. Gaberone
R46 R41 Discovery Miles 410 Save R5 (11%) Ships in 6 - 10 working days

Wonke umntu ume bume ulungiselela usuku lwezithethe namasiko. Everybody is preparing for a 'day of culture'.

Izandi zezilo: Gr 2: Reader (Xhosa, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Izandi zezilo: Gr 2: Reader (Xhosa, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R42 R38 Discovery Miles 380 Save R4 (10%) Ships in 6 - 10 working days

UChief elomteketiso wasetrongweni, uCamagu engazi nje, uhleli phezu kobukhosi. Ummiselo yinto engenakuze yaziwe bani. Zinyanisile izazi zamzuzu xa zisithi loo nto ayiyo umntu namhlanje, akangebi yiyo kwixa elizayo. Uphuma etrongweni ngokuxolelwa uCamagu esafunga iintupha kwinto yokuba wagwetywa engenatyala kwaye useza kumfumana umntu owabulala uMpazamo umlingane wakhe ... 'The dug-out grave': Intrigue, love, hatred, fate, betrayal - justice delayed but not denied. Camagu, 40 years in prison for a crime he did not commit.

Iintsuku zeveki: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Iintsuku zeveki: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R35 R32 Discovery Miles 320 Save R3 (9%) Ships in 6 - 10 working days
Mongwanto O O Dirileng Hisetori, Reader 3 - Mongwanto o o dirileng hisetori...: Reader 3: Gr 4 Gr 4 (Tswana, Paperback): Mongwanto O O Dirileng Hisetori, Reader 3 - Mongwanto o o dirileng hisetori...: Reader 3: Gr 4 Gr 4 (Tswana, Paperback)
R98 R87 Discovery Miles 870 Save R11 (11%) Ships in 6 - 10 working days

Go senyegile, maungo le merogo e mo mogwantong. E ngongorega ka ga eng? Le gale setshaba ga se nne tlhogo e thata, se ithuta ka pele le go lemoga fa boitekanelo le pholo e ntle di tlisiwa ke go ja merogo le maungo. Pholo ga e rekwe, a re itlhokomeleng.Vege

Umfazi odumileko: Stage 3: Reader (Ndebele, South, Paperback): Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe Umfazi odumileko: Stage 3: Reader (Ndebele, South, Paperback)
Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe
R75 R67 Discovery Miles 670 Save R8 (11%) Ships in 6 - 10 working days

UMizana ube nokurareka ngombana azi bonyana akazwisisi isiNgisi. Ukhule wafunda ngokubekezela. Namhlanje sisebenzi sakamabonakude begodu ukghona ukufunda iindaba kuhle ngesiNgisi. Mizana has a hard time because she does not understand English. She grows up and studies hard. Today she is a TV presenter and she reads the English news very well.

Itsini iminwe yakho?: Stage 1: Reader (Siswant, Paperback): Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Itsini iminwe yakho?: Stage 1: Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R37 R33 Discovery Miles 330 Save R4 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Bettie se vlegsels: Fase 3: Gr 4: Leesboek (Afrikaans, Paperback): M. Brandt, S. Magona, G. Mhlophe Bettie se vlegsels: Fase 3: Gr 4: Leesboek (Afrikaans, Paperback)
M. Brandt, S. Magona, G. Mhlophe
R92 R82 Discovery Miles 820 Save R10 (11%) Ships in 6 - 10 working days

These enthralling stories are told for South Africa's children. They are about their own everyday experiences and other magical fantasies in the dream-filled world of childhood. If adults appear at all, they do so along with children who are the main focus in this series. We are growing Stages 1, 2 and 3 are available in IsiXhosa, IsiZulu, Sesotho, Setswana, Sepedi, IsiNdebele, Xitsonga, SiSwati and Tshivenda. These stages are also available in English and Afrikaans for readers to discover the joy of reading in an additional language.

Vertel vir ons 'n storie (Afrikaans, Paperback): Gcina Mhlophe Vertel vir ons 'n storie (Afrikaans, Paperback)
Gcina Mhlophe; Translated by Deanne Vorster
R91 R77 Discovery Miles 770 Save R14 (15%) Ships in 5 - 10 working days
Mogwanto Wa Merogo, Reader 3 - Mogwanto wa merogo: Reader 3: Gr 4 Gr 4 (Sotho, Northern, Paperback): Kodupo Kgopong, Molefe... Mogwanto Wa Merogo, Reader 3 - Mogwanto wa merogo: Reader 3: Gr 4 Gr 4 (Sotho, Northern, Paperback)
Kodupo Kgopong, Molefe Ralenala, Maureen Ramusi
R98 R87 Discovery Miles 870 Save R11 (11%) Ships in 6 - 10 working days

Merogo ka go fapana e swere megwanto. E dira boipelaetso ka tshwaro ya yona le go se setswe ga yona. E ipolela mehola ya yona le ka moo e swanetsego go somiswa ka gona go tswela batho mohola. Vegetables are on the march ... where are they going? What do they have to say? The community is quick to learn and quick to change their ways.

Kagiso Reader: Go beolwa ga ga Noko (NCS): Grade 2: Book 5 (Tswana, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Go beolwa ga ga Noko (NCS): Grade 2: Book 5 (Tswana, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kufundwa ngamava: Gr 9 - 12 (Xhosa, Paperback): Minazana Dana Kufundwa ngamava: Gr 9 - 12 (Xhosa, Paperback)
Minazana Dana
R140 R124 Discovery Miles 1 240 Save R16 (11%) Ships in 6 - 10 working days

UNzingo oyinqununu kwisikolo saseSulenkama kuQumbu wenzelwa amayelenqe ngabahlali ade agxothwe kuba befuna uZweni oyinzalelwane yale lali abe yinqununu kwesi sikolo. Emva kwamahlandinyuka, uNzingo uya eKapa ngenjongo yokuziqalela ubomi obutsha. Yena uZweni nangona esifumene isikhundla sobunqunuu kodwa uhleli ubomi bentshontsho. Nzingo is the principal of a Sulenkama school in Qumbu. He is betrayed by the community that hopes to have him ousted and replaced by Zweni.

Kagiso Reader: Malatsi a botsalo (NCS): Grade 3: Book 3 (Tswana, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Malatsi a botsalo (NCS): Grade 3: Book 3 (Tswana, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R59 R50 Discovery Miles 500 Save R9 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Dikwalwa tsa Kagiso ke tsa Aforika Borwa tse di lebesitsweng go Kgato ya Motheo (Kereiti R-3). Di fitlhelwa ka dipuo tse di latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ka ditshwantsho tse di mebalabala e e bogegang, baithuti ba kgona go godisa kitso ya go bala le go kwala. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Best Books gegradeerde leesreeks: Vlak 1…
Best Books Paneel Paperback R70 R61 Discovery Miles 610
Kagiso: Totsiens: Graad 3: Leesboek 1
Maggie Slingsby, Barbara Coombe Paperback R52 R44 Discovery Miles 440
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
D. Matthee, R. Vosloo Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
French - Learner's Book 3
Lucy Montgomery Paperback R145 R102 Discovery Miles 1 020
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
Z. Kock, R Hugo Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
Verneukpan: Grade 10
Jaco Jacobs Paperback R168 R142 Discovery Miles 1 420
USibiya Ulahlekile
Una Koch Staple bound R153 R130 Discovery Miles 1 300
X-Kit Presteer! Om Die Aarde Aan Te Haal…
C. Janse van Rensburg, F. Vosloo, … Paperback R115 R98 Discovery Miles 980
Kagiso: Die uitstappie: Graad 1…
Maggie Slingsby, Barbara Coombe Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
X-Kit Presteer! Lien Se Lankstaanskoene…
D. Van der Walt, R. Gouws Paperback R95 R81 Discovery Miles 810

 

Partners