0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (334)
  • R50 - R100 (193)
  • R100 - R250 (260)
  • R250 - R500 (25)
  • R500+ (12)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Children's & Educational > Language & literature > Modern languages (other than English) > Modern language learning material

Kagiso Reader: Ubumnandi obungaka (NCS): Grade 1: Book 8 (Zulu, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Ubumnandi obungaka (NCS): Grade 1: Book 8 (Zulu, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi R-3). Litholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele. Imifanekiso emihle nemibalabala, yenza bona abafundi bakghone ukuthuthukisa ukufunda kwabo ngendlela engezekileko. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Illustrated, the Kagiso Readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Yizapha (NCS): Grade R: Book 6 (Zulu, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Yizapha (NCS): Grade R: Book 6 (Zulu, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi R-3). Litholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele. Imifanekiso emihle nemibalabala, yenza bona abafundi bakghone ukuthuthukisa ukufunda kwabo ngendlela engezekileko. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Illustrated, the Kagiso Readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Incwadi kaMariya (NCS): Grade 1: Book 5 (Zulu, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Incwadi kaMariya (NCS): Grade 1: Book 5 (Zulu, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

Izincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseNingizimu Afrika ebhekiswe emazingeni aphansi emfundo (Izigaba R-3). Lezi zincwadi ziyatholakala ngalezi zilimi ezilandelayo: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi kanye nesiNdebele. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele set.

Kweca umgwaco: Stage 1: Reader (Ndebele, South, Paperback): Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Kweca umgwaco: Stage 1: Reader (Ndebele, South, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R37 R33 Discovery Miles 330 Save R4 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Kagiso Reader: Masidlale (NCS): Grade 1: Book 7 (Zulu, Staple bound): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Masidlale (NCS): Grade 1: Book 7 (Zulu, Staple bound)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Unozincwadi - umama weencwadi (Xhosa, Staple bound): Lyn Gilbert, Gcina Mhlophe Unozincwadi - umama weencwadi (Xhosa, Staple bound)
Lyn Gilbert, Gcina Mhlophe
R72 R61 Discovery Miles 610 Save R11 (15%) Ships in 5 - 10 working days
Kagiso Reader: Leeto la boithabiso: Kereiti 1: Book 10 (Sotho, Southern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie... Kagiso Reader: Leeto la boithabiso: Kereiti 1: Book 10 (Sotho, Southern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R39 R33 Discovery Miles 330 Save R6 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Lelapa la ka: Kereiti 1: Book 4 (Sotho, Southern, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Lelapa la ka: Kereiti 1: Book 4 (Sotho, Southern, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R39 R33 Discovery Miles 330 Save R6 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ditshwantsho tse takilweng ka bokgabane le ka mebalabala di thusa baithuti tswelopeleng ya ho ruteha ha bona. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Zikhethele: Grade 9 (Xhosa, Paperback): Fundiswa Lovedalia Bangani Zikhethele: Grade 9 (Xhosa, Paperback)
Fundiswa Lovedalia Bangani
R121 R103 Discovery Miles 1 030 Save R18 (15%) Ships in 5 - 10 working days
Ilanga elikhulu likaSizwe: Stage 1: Reader (Ndebele, South, Paperback): Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Ilanga elikhulu likaSizwe: Stage 1: Reader (Ndebele, South, Paperback)
Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R39 R35 Discovery Miles 350 Save R4 (10%) Ships in 6 - 10 working days
Koto Ya Moriri Wa Zola, Book 5 - Kagiso Reader: Koto ya moriri wa Zola (NCS): Grade 2: Book 5 Gr 2 (Sotho, Northern,... Koto Ya Moriri Wa Zola, Book 5 - Kagiso Reader: Koto ya moriri wa Zola (NCS): Grade 2: Book 5 Gr 2 (Sotho, Northern, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Dingwalwa tsa Kagiso ke sekema sa dipuku tsa go bala tsa maemo tsa Afrika Borwa tseo di lebisitswego go Sehlopha sa Fase (Dikreiti R-3). Di hwetsagala ka maleme a a latelago: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ka diswantsho tsa mebalabala tse botse, baithuti ba kgona go godisa tsebo ya go bala le go ngwala.Kagiso Readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. The Kagiso Readers enable learners to develop literacy incrementally.

Ushaka kasenzangakhona: Grade 9: Drama and study notes (Zulu, Paperback): Sihawukele Ngubane, Fwanyaga Mulikita Ushaka kasenzangakhona: Grade 9: Drama and study notes (Zulu, Paperback)
Sihawukele Ngubane, Fwanyaga Mulikita
R135 R114 Discovery Miles 1 140 Save R21 (16%) Ships in 5 - 10 working days

Lo mdlalo usethulela indaba ngempilo yeLembe eleq' amanye amalembe ngokukhalipha, uShaka kaSenzangakhona, kaJama, okaPhunga noMageba. Isala kutshelwa, isala kunyenyezelwa. Ulandisa impilo yeLembe ukusuka ebuncaneni balo lisahlala ekhabonina eLangeni, ulanda njalo uze ufike nasodabeni lwempilo yalo ngesikhathi libuthwa esizweni sakwaMthethwa. Ugcina ngokuveza ukukhothama kwalo iLembe. Kulo mdlalo kusetshenziswe izindlela ezinohlonze zokubhala umdlalo ezifana nokusebenzisa umxoxi. Sithola "umxoxi" esilandisa futhi esenekela ingaphakathi lakhe kanye nemizwa yakhe ngenkosi uShaka, kanye nemisebenzi yakhe ukwakha isizwe samaZulu.

Ukweqiwa kwendlela: Stage 1: Reader (Ndebele, South, Paperback): Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe Ukweqiwa kwendlela: Stage 1: Reader (Ndebele, South, Paperback)
Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe
R39 R35 Discovery Miles 350 Save R4 (10%) Ships in 6 - 10 working days
UHleziphi Wazikhethela, Stage 2 - Reader (Ndebele, South, Paperback): Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe UHleziphi Wazikhethela, Stage 2 - Reader (Ndebele, South, Paperback)
Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe
R45 R40 Discovery Miles 400 Save R5 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Kagiso Reader: Mangolo a mabedi: Kereiti 2: Book 1 (Sotho, Southern, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Mangolo a mabedi: Kereiti 2: Book 1 (Sotho, Southern, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R43 R36 Discovery Miles 360 Save R7 (16%) Ships in 5 - 10 working days

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ditshwantsho tse takilweng ka bokgabane le ka mebalabala di thusa baithuti tswelopeleng ya ho ruteha ha bona. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Boipshino ruri (NCS): Grade 1: Book 8 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie... Kagiso Reader: Boipshino ruri (NCS): Grade 1: Book 8 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Okuyigugu noma udoti? (NCS): Grade 3: Book 5 (Zulu, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Okuyigugu noma udoti? (NCS): Grade 3: Book 5 (Zulu, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R59 R50 Discovery Miles 500 Save R9 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Yinto Bani Leyo?, Stage 2 - Yinto bani leyo?: Stage 2: Reader Reader (Ndebele, South, Paperback): Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli,... Yinto Bani Leyo?, Stage 2 - Yinto bani leyo?: Stage 2: Reader Reader (Ndebele, South, Paperback)
Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe
R45 R40 Discovery Miles 400 Save R5 (11%) Ships in 6 - 10 working days

Ngelinye ilanga ebusuku kwaba nesivunguvungu. Umonakalo owaba lapho. Yawa indlu nefenitjhara yamotjheka. Ngakusasa kwahlanganwa ngethabo elikhulu ngombana basindile baboke. One night there was a storm. What a disaster! The family fled into the night. The next morning, they all met, grateful that they all escaped.

Umntwana nami: Stage 1: Reader (Ndebele, South, Paperback): Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe Umntwana nami: Stage 1: Reader (Ndebele, South, Paperback)
Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe
R39 R35 Discovery Miles 350 Save R4 (10%) Ships in 6 - 10 working days

UJane noRosie babengabasebenzi basekhitshini. Qho kusasa, babephunga kunye babukele nomabonakude. UJane wayeyithanda idolophu ababehlala kuyo, kodwa iphupha likaRosie yayikukuya kwiindawo ezikude, eziphesheya kolwandle. Ngenye imini kumabonakude kwabuzwa umbuzo uRosie, wayenayo impendulo eyayizokumwinisa uhambo oluya eLondon. Story of a domestic worker who wins a trip to London.

Kagiso Reader: Thusa: Kereiti 1: Book 3 (Sotho, Southern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Thusa: Kereiti 1: Book 3 (Sotho, Southern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R39 R33 Discovery Miles 330 Save R6 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ditshwantsho tse takilweng ka bokgabane le ka mebalabala di thusa baithuti tswelopeleng ya ho ruteha ha bona. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Ke eng seo?: Stage 2 (Tswana, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Ke eng seo?: Stage 2 (Tswana, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R59 R53 Discovery Miles 530 Save R6 (10%) Ships in 6 - 10 working days
Letsatsi leo koko a ilego dikgethong (Sotho, Northern, Paperback, Reissue): Elinor Sisulu Letsatsi leo koko a ilego dikgethong (Sotho, Northern, Paperback, Reissue)
Elinor Sisulu; Translated by Mapula Molaoa
R170 R146 Discovery Miles 1 460 Save R24 (14%) Ships in 7 - 11 working days
Kagiso Reader: Ketane ye e timetsego (NCS): Grade 3: Book 4 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie... Kagiso Reader: Ketane ye e timetsego (NCS): Grade 3: Book 4 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R59 R50 Discovery Miles 500 Save R9 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Annie o thusa metswalle ya hae: Kereiti 1: Book 14 (Sotho, Southern, Staple bound): B. Coombe, H. Moore, M.... Kagiso Reader: Annie o thusa metswalle ya hae: Kereiti 1: Book 14 (Sotho, Southern, Staple bound)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R43 R36 Discovery Miles 360 Save R7 (16%) Ships in 5 - 10 working days

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ditshwantsho tse takilweng ka bokgabane le ka mebalabala di thusa baithuti tswelopeleng ya ho ruteha ha bona. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Kanegelo ya makgolo (NCS): Grade 2: Book 3 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie... Kagiso Reader: Kanegelo ya makgolo (NCS): Grade 2: Book 3 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Dingwalwa tsa Kagiso ke sekema sa dipuku tsa go bala tsa maemo tsa Afrika Borwa tseo di lebisitswego go Sehlopha sa Fase (Dikreiti R-3). Di hwetsagala ka maleme a a latelago: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ka diswantsho tsa mebalabala tse botse, baithuti ba kgona go godisa tsebo ya go bala le go ngwala.Kagiso Readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. The Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
X-Kit Presteer! Afrikaans Huistaal Graad…
Ilze Lingenfelder, Adinda Vermaak Paperback R140 R119 Discovery Miles 1 190
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
E. Steyn Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
Reading is Easy: Die skaking: Grade 4…
S. van Reenen Paperback R104 R88 Discovery Miles 880
Kagiso: Die verrassing: Graad 1…
Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
Z. Kock, R Hugo Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
X-Kit Presteer! Om Die Aarde Aan Te Haal…
C. Janse van Rensburg, F. Vosloo, … Paperback R115 R98 Discovery Miles 980
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
J. Van Tonder, R. Gouws Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
X-Kit Presteer! Lien Se Lankstaanskoene…
D. Van der Walt, R. Gouws Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
Kagiso: Maats: Graad R: Leesboek 1
M. Slingsby Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
C. Du Toit, M Peacock Paperback R95 R81 Discovery Miles 810

 

Partners