0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (326)
  • R50 - R100 (183)
  • R100 - R250 (264)
  • R250 - R500 (17)
  • R500+ (12)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Children's & Educational > Language & literature > Modern languages (other than English) > Modern language learning material

Little Lucky Lolo le tlhodisano ya Cola Cup (Sotho, Southern, Paperback): Adrian Varkel Little Lucky Lolo le tlhodisano ya Cola Cup (Sotho, Southern, Paperback)
Adrian Varkel
R120 R103 Discovery Miles 1 030 Save R17 (14%) Shipped within 13 - 17 working days

Lucky Lolo e ne e le moshanyana e monyenyane haholo sekolong. O ne a rata ho bala, ho mamela mmino, le ho tjeka. Ho feta mona o ne a rata dipapadi, haholoholo ya bolo. Ebe moshanyana ya mokaalo sekolong a ka kgona ho thusa sekolo ho hlola tlhodisano e kgolo hakaalo lekeisheneng? Little Lucky Lolo was the smallest boy at school. He loved playing sport, and especially soccer. Can the smallest boy in school help win the township's biggest competition?

Kagiso Reader: Thusang (NCS): Grade 1: Book 3 (Tswana, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Thusang (NCS): Grade 1: Book 3 (Tswana, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 13 - 18 working days

Dikwalwa tsa Kagiso ke tsa Aforika Borwa tse di lebesitsweng go Kgato ya Motheo (Kereiti R-3). Di fitlhelwa ka dipuo tse di latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ka ditshwantsho tse di mebalabala e e bogegang, baithuti ba kgona go godisa kitso ya go bala le go kwala.Kagiso Readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso Readers enable learners to develop literacy incrementally.

Funekile weludvumo: Stage 3: Reader (Siswant, Paperback): Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Funekile weludvumo: Stage 3: Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R75 R67 Discovery Miles 670 Save R8 (11%) Shipped within 16 - 24 working days

Funekile uphocakala kanyenti. Ngekungasati kahle Singisi. Wabeketela wafundza. Lamuhla Funekile wetfula tindzaba teSingisi kumabonakudze. As a child, Funekile has a hard time because she does not understand English. She grows up and studies hard. Today she

Kagiso Reader: Lusuku lolumnandzi (NCS): Grade 1: Book 12 (Siswant, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Lusuku lolumnandzi (NCS): Grade 1: Book 12 (Siswant, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 13 - 18 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Ke Go Jetse Eng?: Grade 8: Novel (Tswana, Paperback): P. Tseole Ke Go Jetse Eng?: Grade 8: Novel (Tswana, Paperback)
P. Tseole
R135 R114 Discovery Miles 1 140 Save R21 (16%) Shipped within 13 - 18 working days

Winner - Maskew Miller Longman 2007 Literature Awards. Padi e e itshetlegile thata mo letlhoong le le neng le le gona magareng ga baagisani. MmaPebafalo mogatsa Moruti Nteso, o ne a tlhoile moagagisani wa gagwe e leng Boingotlo. Ditiragalo tsotlhe tse di diragalang mo pading e di lomagantswe ke letlhoo le la bona. Pebafalo o ile a ratana le Fatima setlogolo sa ga Boingotlo. MmaPebafalo a dira ka bojotlhe jwa gagwe gore a ba kgaoganye. Pebafalo a feleletsa a ratana le Lorato morwadia tsala ya Mmaagwe. Go tiisa letlhoo la malapa a mabedi a, Fatima o ne a ipusolosetsa ka go tlogela lokwalo lo lo neng lwa thuba pelo ya ga Pebafalo le go mo sulafaletsa botshelo. E ke padi e e gogelang ya ga Peter Tseole, mofenyi wa Literature Awards tse tlhano. E bontsha baithuti maatla le ditlamorago tsa lorato, letlhoo, le boipuseletso. Ke padi e e amanang le baswa, e e nang le dikarolwana tse ba ka di kgatlhegelang, e bile ba di tlwaetse. "Thitokgang e dirisitswe go bontsha letlhoo la batsadi ba ba ipeileng kwa godimo le fa ditiro tsa bone di sa kgatlhise, e le tse di maswe. Kwa bofelong, ba latlhegelwa ke tsotlhe gammogo le malapa a bone." Dr MM Letsie, moatlhodi, MML Literature Awards. Padi e e na le ditirwana tse di tla thusang baithuti le barutabana go fitlhelela ditheo tsa Kharikhulamo e ntshwa ya dikwalo.

Kagiso Reader: a re raloke (NCS): Grade R: Book 7 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: a re raloke (NCS): Grade R: Book 7 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 13 - 18 working days

Dingwalwa tsa Kagiso ke sekema sa dipuku tsa go bala tsa maemo tsa Afrika Borwa tseo di lebisitswego go Sehlopha sa Fase (Dikreiti R-3). Di hwetsagala ka maleme a a latelago: English, Afrikaans, SiSwati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ka diswantsho tsa mebalabala tse botse, baithuti ba kgona go godisa tsebo ya go bala le go ngwala. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, SiSwati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. The Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Ngenzeni Uma Kunje?, Reader 3 - Ngenzeni uma kunje?: Reader 3: Gr 5 Gr 5 (Zulu, Staple bound): Zandile Radebe, F. Khuboni Ngenzeni Uma Kunje?, Reader 3 - Ngenzeni uma kunje?: Reader 3: Gr 5 Gr 5 (Zulu, Staple bound)
Zandile Radebe, F. Khuboni
R122 R109 Discovery Miles 1 090 Save R13 (11%) Shipped within 16 - 24 working days

Empilweni kuba khona izikhathi lapho kufanele ukuthi uthathe izinqumo. Uma ungazithathi kuyonakala. Ungabi njengombongolo, ngoba uyophuthelwa okuningi, uma ulokhu uthi awazi, awazi, awazi. This girl struggles to make decisions and needs others to help her

Ngikubone Konke, Reader 2 - Ngikubone konke: Reader 2: Gr 4 Gr 4 (Zulu, Paperback): Zandile Radebe, Fikile Khuboni Ngikubone Konke, Reader 2 - Ngikubone konke: Reader 2: Gr 4 Gr 4 (Zulu, Paperback)
Zandile Radebe, Fikile Khuboni
R98 R87 Discovery Miles 870 Save R11 (11%) Shipped within 16 - 24 working days

Yonke imindeni inezimanga zayo. Lo kungathi ezawo zinkulu kakhulu! Ake sizwe ukuthi wenzani uma uchitha esawo isikhathi. Impilo yawo ikuthinta ngaphakathi, enhliziyweni. A young boy and his sister go on a wonderful trip to the big city. They see so many ne

Dimpopo Tsa Me, Stage 1 - Dimpopo tsa me: Stage 1: Reader Reader (Tswana, Staple bound): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Dimpopo Tsa Me, Stage 1 - Dimpopo tsa me: Stage 1: Reader Reader (Tswana, Staple bound)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R49 R44 Discovery Miles 440 Save R5 (10%) Shipped within 16 - 24 working days
Xinghunghumani: Stage 3: Reader (Tsonga, Paperback): Roselet Tlakula-Netshilata, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Xinghunghumani: Stage 3: Reader (Tsonga, Paperback)
Roselet Tlakula-Netshilata, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R92 R82 Discovery Miles 820 Save R10 (11%) Shipped within 16 - 24 working days
Sasavona na misisi ya yena: Stage 3: Reader (Tsonga, Paperback): Roselet Tlakula-Netshilata, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Sasavona na misisi ya yena: Stage 3: Reader (Tsonga, Paperback)
Roselet Tlakula-Netshilata, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R92 R82 Discovery Miles 820 Save R10 (11%) Shipped within 16 - 24 working days
Fikile - Swazi novel (Siswant, Paperback): E.A.B. Mkhonta Fikile - Swazi novel (Siswant, Paperback)
E.A.B. Mkhonta
R137 R116 Discovery Miles 1 160 Save R21 (15%) Shipped within 13 - 18 working days

Lomdlalo umayelana nelutsandvo. Umlingiswa lomkhulu kutsiwa ushonelwe yindvodza sekanemtfwana. Ngobe asemncane wagana lomunye. Ngemva kwesikhatsi wavela lona bekutsiwa washona. Waba lishende. Kwentiwa lisu lekubulala lona bekushadwe naye. Wabulawa kanye nemntfwanakhe. Lishende lamgucukela lambalekela. This is a love story. The main character falls in love, but a twist of fate results in the death of the man she loves and she gets married to another man.

Kagiso Reader: Angiyitfoli (NCS): Grade 1: Book 9 (Siswant, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Angiyitfoli (NCS): Grade 1: Book 9 (Siswant, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 13 - 18 working days

Tincwadzi tekufundza takaKagiso: Tincwadzi tekufundza takaKagiso tihlelwe ngendlela lesezingeni leliphakeme yelipulani lokufundza laseNingizimu Afrika kumabanga laphasi (Mabanga R-3). Titfolakala ngaletilwimi letilandzelako: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho isiXhosa, Setswana, Sepedi naSindebele. Tigcamiswe ngemibala lemihle nalekhangako. Tifundzisa likhono lokufundza kubafundzi. Kagiso Readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele.

Kagiso Reader: Angiyitholi (NCS): Grade 1: Book 9 (Zulu, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Angiyitholi (NCS): Grade 1: Book 9 (Zulu, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 13 - 18 working days

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi R-3). Litholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele. Imifanekiso emihle nemibalabala, yenza bona abafundi bakghone ukuthuthukisa ukufunda kwabo ngendlela engezekileko. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Illustrated, the Kagiso Readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: gijima (NCS): Grade R: Book 2 (Ndebele, South, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: gijima (NCS): Grade R: Book 2 (Ndebele, South, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 13 - 18 working days

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi R-3). Litholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele. Imifanekiso emihle nemibalabala, yenza bona abafundi bakghone ukuthuthukisa ukufunda kwabo ngendlela engezekileko. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Mathata a botshelo (Tswana, Paperback): Z.S. Kotsokoane Mathata a botshelo (Tswana, Paperback)
Z.S. Kotsokoane 1
R133 R113 Discovery Miles 1 130 Save R20 (15%) In stock

Morago ga dikgwedi moenyana yo o sa bolong go letiwa a goroga. E le phogogotlho e tshetlhana. Mmaagwe a mo raya leina le go twang Ditshelenyana. Mmamogoloagwe a le gakgamalela mme a se ka a botsa gore le kaya eng. The boy was finally born, and his mother named him Ditshelenyana. His aunt wondered about the choice of name, but she did not seek further explanation.

Ga le Bapolelwe Fase (Sotho, Northern, Paperback): Ga le Bapolelwe Fase (Sotho, Northern, Paperback)
R137 R116 Discovery Miles 1 160 Save R21 (15%) Shipped within 13 - 18 working days

Pukwana ye ke kgemethwana ya ditiragalo tsa lefase le moo bosenyi bo thibago letsatsi. Thulaganyo ya yona e fa mmadi sebaka sa go ba lefokisi twantshong ya bosenyi. Go bala puku ye ke go ikgobela lehumo la monagano. This title presents a series of incidents that happen in a place where there is a high crime rate. The plot gives the reader an opportunity to be a criminal investigator.

Kagiso Reader: Annie o thusa bagwera ba gagwe (NCS): Grade 1: Book 14 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather... Kagiso Reader: Annie o thusa bagwera ba gagwe (NCS): Grade 1: Book 14 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 13 - 18 working days

Dingwalwa tsa Kagiso ke sekema sa dipuku tsa go bala tsa maemo tsa Afrika Borwa tseo di lebisitswego go Sehlopha sa Fase (Dikreiti R-3). Di hwetsagala ka maleme a a latelago: English, Afrikaans, SiSwati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ka diswantsho tsa mebalabala tse botse, baithuti ba kgona go godisa tsebo ya go bala le go ngwala. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, SiSwati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. The Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kwa diserekising: Stage 2: Reader (Tswana, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Kwa diserekising: Stage 2: Reader (Tswana, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R59 R53 Discovery Miles 530 Save R6 (10%) Shipped within 16 - 24 working days
Wansati wo duma: Stage 3: Reader (Tsonga, Paperback): Roselet Tlakula-Netshilata, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Wansati wo duma: Stage 3: Reader (Tsonga, Paperback)
Roselet Tlakula-Netshilata, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R92 R82 Discovery Miles 820 Save R10 (11%) Shipped within 16 - 24 working days
Medumo ya diphologolo: Stage 2: Reader (Tswana, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Medumo ya diphologolo: Stage 2: Reader (Tswana, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R59 R53 Discovery Miles 530 Save R6 (10%) Shipped within 16 - 24 working days
Mosidi wa pitsana (Tswana, Book): P. Molefe, B.J. Ranto, J.H. Swart Mosidi wa pitsana (Tswana, Book)
P. Molefe, B.J. Ranto, J.H. Swart
R148 R125 Discovery Miles 1 250 Save R23 (16%) Shipped within 13 - 18 working days

Mo lefitshwaneng la maabanyane, dikgato di ka nna somamatlhano kgakajana, Dora le Teko ba ne ba bona se se diragalang go fitlha Saki a tsena mme lebati le thubaganngwa fa morago ga gagwe.Dora and Teko saw everything that happened in the dark. They would tell what they saw, but Saki closes the door behind him.

Kagiso Reader: Mohlolo: Kereiti 1: Book 12 (Sotho, Southern, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Mohlolo: Kereiti 1: Book 12 (Sotho, Southern, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R39 R33 Discovery Miles 330 Save R6 (15%) Shipped within 13 - 18 working days

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ditshwantsho tse takilweng ka bokgabane le ka mebalabala di thusa baithuti tswelopeleng ya ho ruteha ha bona. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Leino (NCS): Grade 2: Book 2 (Tswana, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Leino (NCS): Grade 2: Book 2 (Tswana, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Shipped within 13 - 18 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Leeto (NCS): Grade 1: Book 10 (Tswana, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Leeto (NCS): Grade 1: Book 10 (Tswana, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 13 - 18 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
X-Kit Achieve! Literature Study Guide…
M. Nkohla, L.L. Kwatsha Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
E. Steyn Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
HAT Handewoordeboek Van Die Afrikaanse…
Jana Luther, Fred Pheiffer, … Hardcover  (3)
R490 R401 Discovery Miles 4 010
Kagiso: Pret: Graad 1: Leesboek 8
Paperback  (1)
R43 R36 Discovery Miles 360
Kagiso: Groot en klein: Graad 1…
Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
Kagiso: Die verrassing: Graad 1…
Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
C. Du Toit, M Peacock Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
Verneukpan: Grade 10
Jaco Jacobs Paperback R168 R142 Discovery Miles 1 420
Ubusuku
Maureen Figlan, Linda Mahote, … Book R162 R137 Discovery Miles 1 370
USibiya Ulahlekile
Una Koch Staple bound R153 R130 Discovery Miles 1 300

 

Partners