Kantiga uFumana iGama eliGqibeleleyo (Zulu, Paperback)


“Kwake kwaba khona intombazanyana encane enenhliziyo enkulu ngangegama layo, uKantiga. Kodwa uKantiga wayengalithandi igama lakhe.” Ekuzwa lokhu, ugogo wakhe umxoxela inganekwane yomndeni yokhamba olunomlingo olwalubukeka lungenamsebenzi ngoba lwabe lunofa futhi lwephukile. Sifunda ukuthi kwenzeka kanjani ukuba lesi sici silwenze lube ngokungaphezulu kokuba ngoluphelele.

Landela le ndaba emnandi, egcwele imibala kanye nobunganekwane, lapho uKantiga ezama ukuthola igama elifanele kuthi ekulolu hambo afunde kakhudlwana ngokuthi ungubani nokuthi uvelaphi.


R114
List Price R145
Save R31 21%

Or split into 4x interest-free payments of 25% on orders over R50
Learn more

Discovery Miles1140
Delivery AdviceShips in 5 - 10 working days


Toggle WishListAdd to wish list
Review this ItemProduct Description

“Kwake kwaba khona intombazanyana encane enenhliziyo enkulu ngangegama layo, uKantiga. Kodwa uKantiga wayengalithandi igama lakhe.” Ekuzwa lokhu, ugogo wakhe umxoxela inganekwane yomndeni yokhamba olunomlingo olwalubukeka lungenamsebenzi ngoba lwabe lunofa futhi lwephukile. Sifunda ukuthi kwenzeka kanjani ukuba lesi sici silwenze lube ngokungaphezulu kokuba ngoluphelele.

Landela le ndaba emnandi, egcwele imibala kanye nobunganekwane, lapho uKantiga ezama ukuthola igama elifanele kuthi ekulolu hambo afunde kakhudlwana ngokuthi ungubani nokuthi uvelaphi.

Customer Reviews

No reviews or ratings yet - be the first to create one!
Trending On Loot